m
m

Bạn có sức khỏe thì có tới 1000 điều ước – Bạn không có sức khỏe thì chỉ có 1 điều ước duy nhất đó là sức khỏe.